Çerez Politikası

6698 Sayılı KVK Kanunu Yasal Bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
BİLGİLENDİRME METNİ
TANIMLAR
Senicokseviyor:

www.senicokseviyor.com : İnternet Sitesi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ve biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgün iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

AMAÇ ve KAPSAM

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KVK Kanunu’nun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

İşbu Bilgilendirme Metni, KVK Kanunu gereği www.senicokseviyor.com alan adlı internet sitesi sahibi Veri Sorumlusu olan senicokseviyor.com’un; kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerin hangi yöntemle toplanacağı ve hukuki sebebi ve ilgili kişilerin KVK Kanunu kapsamında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bilgilendirme Metni, İnternet Sitesi’ni ziyaret eden kişileri kapsamakta ve KVK Kanunu’nun 10. Maddesi gereği Veri Sorumlusu olan senicokseviyor.com’un aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELER

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Senicokseviyor.com tarafından işlenecek kişisel veriler; KVK Kanunu’nun 4. Maddesinde düzenlenen genel ilkelere, 5. Maddede düzenlenen işlenme şartlarına ve 6. Maddede düzenlenen özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

KVK Kanunu gereği; kişisel veriler ancak kanunda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. senicokseviyor.com, kişisel verileri; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlemekte, doğru ve güncel tutmakta, belirli açık ve meşru amaçlar için işlemekte ve işlendikleri amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir. Kişisel veriler yasal mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

www.senicokseviyor.com, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek, ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmek, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcıların özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla üyelik aşamasında ve internet sitesini kullanırken kullanıcılardan bazı kişisel bilgilerin (adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, yaşınız, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, ilgi alanlarınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız vb.) verilmesini talep etmekte ve kişisel verilerinizi bu amaç doğrultusunda toplamakta, işlemekte ve kullanmaktadır. Kişisel bilgileri bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. Şahıslar ile paylaşılmaz.
www.senicokseviyor.com; Üyelik formlarında ve İnternet Sitesi’nin kullanımı sırasında talep ettiği kişisel bilgileri, işbu Bilgilendirme Metni’nde belirlenen koşullar dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamaktadır. Kişisel bilgiler, ancak resmi makamlarca yasal mevzuata uygun olarak usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ilgili resmi makamlara açıklanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ
Diğer kanunlarda yer alan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler KVK Kanunu’na ve ilgili diğer yasal mevzuatlara uygun olarak işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde senicokseviyor.com tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
senicokseviyor.com kişisel verileri KVK Kanunu’na uygun olarak yurt içinde ya da yurt dışında bulunan özel ve tüzel kişilere aktarabilir. Kişisel veriler KVK Kanunu’nda belirlenen istisnalar dışında ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılmaz.

Kişisel veriler; senicokseviyor.com’un faaliyetlerini yürütmek üzere, hizmet satın aldığı ve işbirliği yaptığı yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara, KVK Kanunu hükümlerine uygun olarak idari ve teknik her türlü tedbirin alınması koşuluyla aktarılabilir.

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI
senicokseviyor.com İnternet Sitesi’nin veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için gerekli idari ve teknik her türlü tedbiri almakla yükümlü veri sorumlusudur. senicokseviyor.com’a ait iletişim bilgilerine ve İnternet Sitesi sorumlularına ilişkin bilgilere ana sayfada yer alan İletişim bölümünü tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili kişiler aşağıdaki haklara sahiptir:

– Kişisel verilerinin işlenip işlenilmediğini öğrenme,
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
– Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
– KVK Kanunu 7. Madde uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararlarının giderilmesini talep etme.
– Lütfen kişisel verilerinizin düzeltilmesi, bloke edilmesi veya silinmesine yönelik başvuruları veya verilerin korunmasına ilişkin her türlü soruyu doğrudan Bizimle İletişime Geçin / Bölümünden senicokseviyor.com’a bildiriniz.

ÇEREZLER
Diğer birçok web sitesi gibi senicokseviyor.com’da “çerezler”den faydalanmaktadır. Çerezler bir web sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler programları çalıştırmada veya bilgisayarınıza virüs göndermede kullanılamaz.
Çerezler olmadan İnternet Sitesi’ni her zaman görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla çerezlerin kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda İnternet Sitesi’nin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER
senicokseviyor.com; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

senicokseviyor.com kendi sistemleri üzerinde KVK Kanunu hükümlerine uygun olarak kişisel verilerin işlenip işlenmediğini tespit etmek amacıyla zaman zaman teknik personeli vasıtasıyla sistemleri üzerinde denetimleri yapmakta veya 3. Şahıslara yaptırmaktadır.

YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLEME
İşbu Bilgilendirme Metni, KVK Kanunu kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hazırlanmış ve yayınlandığı anda yürürlüğe girmiştir. Yasal mevzuatta yapılacak değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun alacağı kararlar doğrultusunda güncellenecektir.